سامانه فراگیر آموزش
  • 1/2
    راه اندازی نرم افزار ارزیابی عملکرد
  • 2/2
    راهنما

احتراما به اطلاع می رساند نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان(ایده) در این سازمان راه اندازی شد. 

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )